Korruptsiooniriskide küsimustike tulemused

Tulemuste tabelid on loodud küsimustiku täitnud kohalike omavalitsuste tulemuste põhjal.

Maakondade koondtabelis on toodud valdade keskmine tulemus maakonniti. Ära on toodud ka küsimustiku täitnud valdade arv maakonnas. Riskide tabelis on kõikide Eesti kohalike omavalitsuste tulemuste keskmised iga riski kohta eraldi. Kohalikud omavalitsused näevad sisselogides ka võrdlust enda tulemuste ja Eesti keskmise vahel.

Eesti kohalike omavalitsuste keskmine üldtulemus:

39%
Volikogu
43.5%
Koond
48%
Valitsus

Koondtulemused maakondade kaupa:

Maakond
Volikogu
Esitanud
Tulemus
Valitsus
Esitanud
Tulemus
Kokku
Harju
2
49%
3
87%
68%
Ida-Viru
2
31%
1
69%
50%
Järva
1
50%
2
80%
65%
Jõgeva
-
1
54%
27%
Lääne
-
1
80%
40%
Lääne-Viru
1
63%
1
82%
73%
Pärnu
1
63%
1
61%
62%
Tartu
1
58%
2
67%
63%
Võru
2
71%
2
86%
79%

Koondtulemused riskide kaupa:

1 osa - volikogu

Risk
Tulemus
Volikogu ja linna- või vallavalitsuse liikmed ei ole teadlikud võimalikest tööst tulenevatest korruptsiooniriskidest
39%
Volikogu ja linna- või vallavalitsuse liikmed ei ole teadlikud võimalikest tööst tulenevatest huvide konflikti olukordadest
65%
Volikogu liikmed teevad isiklikke või kolmandate osapoolte erahuve edendavaid otsuseid
63%
Volikogu liikmed ei arvesta otsuseid tehes erinevate huvigruppidega
63%
Volikogu liikmed võtavad vastu kingitusi, hüvesid või soodustusi, mille eesmärk on mõjutada neid ametiisiku kohustusi rikkuma
20%
Volikogu liikmed ei teata korruptsioonijuhtumitest ega väärkäitumisest
15%
Volikogu väldib kontrolli oma tegevuse üle
57%

2 osa - valitsus

Risk
Tulemus
Ametiasutused ei tegele korruptsiooniriskide ennetamisega
59%
Ametiasutustes on kaardistamata kõrgema korruptsiooniriskiga tegevused ja ametikohad
51%
Teenistujaid ei ole teavitatud korruptsiooniohtlikest olukordadest, mis võivad tekkida ametikohustusi täites
67%
Teenistujad ei tunne ära huvide konflikti olukordi
84%
Ametiasutuste värbamis- ja personalipoliitika võib tekitada või tekitab huvide konflikte
98%
Ligipääs omavalitsuse pakutavatele avalikele teenustele ei ole võrdne ja õiglane
100%
Ametiasutused ei vii hankeid läbi ega sõlmi lepinguid läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt
90%
Valitsus ei teosta ametiasutuse ja hallatavate asutuste üle teenistuslikku järelevalvet
81%